HKSPA 香港運動攝影協會

為更有效地推廣運動攝影

Copyright © 2004 - 2020 Hong Kong Sports Photography Association All rights reserved

> > > 二零一三年六月八至九日 - 中順潔柔2013年中國體育舞蹈公開賽(香港站)

攝影者: Raymond Ng

攝影者: Kwok Yun Fai

攝影者: Michael Tsang

攝影者: Jimmy Cheng

攝影者: Ryan Tan

攝影者: Kelvin Fu

攝影者: Tang Moon Cheung

攝影者: Wilson Mak

攝影者: Michael Tsang

攝影者: Jimmy Cheng

攝影者: Michael Tsang

攝影者: Keith Shiu

攝影者: Karry Wai

攝影者: Wilson Mak

攝影者: Jonathan Lau

攝影者: Clement Chung

攝影者: Sam Lau

攝影者: Gabriel Chan

攝影者: Michael Tsang

攝影者: Raymond Ng

攝影者: Bobby Ma

攝影者: Clement Chung

攝影者: Gabriel Chan

攝影者: Jimmy Cheng

攝影者: Jonathan Lau

攝影者: Karry Wai

攝影者: Keith Shiu

攝影者: Kelvin Fu

攝影者: Kwok Yun Fai

攝影者: Li Cheuk Kwan

攝影者: Michael Tsang

攝影者: Raymond Ng

攝影者: Ryan Tan

攝影者: Sam Lau

攝影者: Tang Moon Cheung

攝影者: Thomas Lam

攝影者: Tse Chi Kin

攝影者: Wilson Mak

攝影者: Bobby Ma

攝影者: Clement Chung

攝影者: Gabriel Chan

攝影者: Jimmy Cheng

攝影者: Jonathan Lau

攝影者: Karry Wai

攝影者: Keith Shiu

攝影者: Kelvin Fu

攝影者: Kwok Yun Fai

攝影者: Li Cheuk Kwan

攝影者: Michael Tsang

攝影者: Raymond Ng

攝影者: Ryan Tan

攝影者: Sam Lau

攝影者: Tang Moon Cheung

攝影者: Thomas Lam

攝影者: Tse Chi Kin

攝影者: Wilson Mak

攝影者: Bobby Ma

攝影者: Clement Chung

攝影者: Gabriel Chan

攝影者: Jimmy Cheng

攝影者: Jonathan Lau

攝影者: Karry Wai

攝影者: Keith Shiu

攝影者: Kelvin Fu

攝影者: Kwok Yun Fai

攝影者: Li Cheuk Kwan

攝影者: Michael Tsang

攝影者: Raymond Ng

攝影者: Ryan Tan

攝影者: Sam Lau

攝影者: Tang Moon Cheung

攝影者: Thomas Lam

攝影者: Tse Chi Kin

攝影者: Wilson Mak

攝影者: Bobby Ma

攝影者: Clement Chung

攝影者: Gabriel Chan

攝影者: Jimmy Cheng

攝影者: Jonathan Lau

攝影者: Karry Wai

攝影者: Keith Shiu

攝影者: Kelvin Fu

攝影者: Kwok Yun Fai

攝影者: Li Cheuk Kwan

攝影者: Michael Tsang

攝影者: Raymond Ng

攝影者: Ryan Tan

攝影者: Sam Lau

攝影者: Tang Moon Cheung

攝影者: Thomas Lam

攝影者: Tse Chi Kin

攝影者: Wilson Mak

攝影者: Bobby Ma

攝影者: Clement Chung

攝影者: Gabriel Chan

攝影者: Jimmy Cheng

攝影者: Jonathan Lau

攝影者: Karry Wai

攝影者: Keith Shiu

攝影者: Kelvin Fu

攝影者: Kwok Yun Fai

攝影者: Li Cheuk Kwan

攝影者: Michael Tsang

攝影者: Raymond Ng

攝影者: Ryan Tan

攝影者: Sam Lau

攝影者: Tang Moon Cheung

攝影者: Thomas Lam

攝影者: Tse Chi Kin

攝影者: Wilson Mak

攝影者: Bobby Ma

攝影者: Clement Chung

攝影者: Gabriel Chan

攝影者: Jimmy Cheng

攝影者: Jonathan Lau

攝影者: Karry Wai

攝影者: Keith Shiu

攝影者: Kelvin Fu

攝影者: Kwok Yun Fai

攝影者: Li Cheuk Kwan

攝影者: Michael Tsang

攝影者: Raymond Ng

攝影者: Ryan Tan

攝影者: Sam Lau

攝影者: Tang Moon Cheung

攝影者: Thomas Lam

攝影者: Tse Chi Kin

攝影者: Wilson Mak

攝影者: Bobby Ma

攝影者: Clement Chung

攝影者: Gabriel Chan

攝影者: Jimmy Cheng

攝影者: Jonathan Lau

攝影者: Karry Wai

攝影者: Keith Shiu

攝影者: Kelvin Fu

攝影者: Kwok Yun Fai

攝影者: Li Cheuk Kwan

攝影者: Michael Tsang

攝影者: Raymond Ng

攝影者: Ryan Tan

攝影者: Sam Lau

攝影者: Tang Moon Cheung

攝影者: Thomas Lam

攝影者: Tse Chi Kin

攝影者: Wilson Mak

攝影者: Bobby Ma

攝影者: Clement Chung

攝影者: Gabriel Chan

攝影者: Jimmy Cheng

攝影者: Jonathan Lau

攝影者: Karry Wai

攝影者: Keith Shiu

攝影者: Kelvin Fu

攝影者: Kwok Yun Fai

攝影者: Li Cheuk Kwan

攝影者: Michael Tsang

攝影者: Raymond Ng

攝影者: Ryan Tan

攝影者: Sam Lau

攝影者: Tang Moon Cheung

攝影者: Thomas Lam

攝影者: Tse Chi Kin

攝影者: Wilson Mak

攝影者: Bobby Ma

攝影者: Clement Chung

攝影者: Gabriel Chan

攝影者: Jimmy Cheng

攝影者: Jonathan Lau

攝影者: Karry Wai

攝影者: Keith Shiu

攝影者: Kelvin Fu

攝影者: Kwok Yun Fai

攝影者: Li Cheuk Kwan

攝影者: Michael Tsang

攝影者: Raymond Ng

攝影者: Ryan Tan

攝影者: Sam Lau

攝影者: Tang Moon Cheung

攝影者: Thomas Lam

攝影者: Wilson Mak

攝影者: Bobby Ma

攝影者: Clement Chung

攝影者: Gabriel Chan

攝影者: Jimmy Cheng

攝影者: Jonathan Lau

攝影者: Karry Wai

攝影者: Keith Shiu

攝影者: Kelvin Fu

攝影者: Kwok Yun Fai

攝影者: Li Cheuk Kwan

攝影者: Michael Tsang

攝影者: Raymond Ng

攝影者: Ryan Tan

攝影者: Sam Lau

攝影者: Tang Moon Cheung

攝影者: Thomas Lam

攝影者: Wilson Mak

攝影者: Clement Chung

攝影者: Gabriel Chan

攝影者: Jimmy Cheng

攝影者: Jonathan Lau

攝影者: Karry Wai

攝影者: Keith Shiu

攝影者: Kelvin Fu

攝影者: Kwok Yun Fai

攝影者: Li Cheuk Kwan

攝影者: Michael Tsang

攝影者: Raymond Ng

攝影者: Ryan Tan

攝影者: Sam Lau

攝影者: Tang Moon Cheung

攝影者: Thomas Lam

攝影者: Wilson Mak

攝影者: Clement Chung

攝影者: Gabriel Chan

攝影者: Jimmy Cheng

攝影者: Jonathan Lau

攝影者: Karry Wai

攝影者: Keith Shiu

攝影者: Kelvin Fu

攝影者: Kwok Yun Fai

攝影者: Michael Tsang

攝影者: Raymond Ng

攝影者: Ryan Tan

攝影者: Sam Lau

攝影者: Tang Moon Cheung

攝影者: Thomas Lam

攝影者: Wilson Mak

攝影者: Clement Chung

攝影者: Gabriel Chan

攝影者: Jimmy Cheng

攝影者: Jonathan Lau

攝影者: Karry Wai

攝影者: Keith Shiu

攝影者: Kelvin Fu

攝影者: Kwok Yun Fai

攝影者: Michael Tsang

攝影者: Raymond Ng

攝影者: Ryan Tan

攝影者: Sam Lau

攝影者: Tang Moon Cheung

攝影者: Thomas Lam

攝影者: Wilson Mak

攝影者: Clement Chung

攝影者: Gabriel Chan

攝影者: Jimmy Cheng

攝影者: Jonathan Lau

攝影者: Keith Shiu

攝影者: Kelvin Fu

攝影者: Kwok Yun Fai

攝影者: Michael Tsang

攝影者: Raymond Ng

攝影者: Ryan Tan

攝影者: Sam Lau

攝影者: Tang Moon Cheung

攝影者: Thomas Lam

攝影者: Wilson Mak

攝影者: Clement Chung

攝影者: Gabriel Chan

攝影者: Jimmy Cheng

攝影者: Jonathan Lau

攝影者: Keith Shiu

攝影者: Kelvin Fu

攝影者: Kwok Yun Fai

攝影者: Michael Tsang

攝影者: Raymond Ng

攝影者: Ryan Tan

攝影者: Sam Lau

攝影者: Tang Moon Cheung

攝影者: Thomas Lam

攝影者: Wilson Mak

攝影者: Clement Chung

攝影者: Gabriel Chan

攝影者: Jimmy Cheng

攝影者: Jonathan Lau

攝影者: Keith Shiu

攝影者: Kelvin Fu

攝影者: Kwok Yun Fai

攝影者: Michael Tsang

攝影者: Raymond Ng

攝影者: Ryan Tan

攝影者: Sam Lau

攝影者: Tang Moon Cheung

攝影者: Thomas Lam

攝影者: Wilson Mak

攝影者: Clement Chung

攝影者: Gabriel Chan

攝影者: Jimmy Cheng

攝影者: Jonathan Lau

攝影者: Keith Shiu

攝影者: Kelvin Fu

攝影者: Kwok Yun Fai

攝影者: Michael Tsang

攝影者: Raymond Ng

攝影者: Ryan Tan

攝影者: Sam Lau

攝影者: Tang Moon Cheung

攝影者: Thomas Lam

攝影者: Wilson Mak

攝影者: Clement Chung

攝影者: Gabriel Chan

攝影者: Jimmy Cheng

攝影者: Jonathan Lau

攝影者: Keith Shiu

攝影者: Kelvin Fu

攝影者: Kwok Yun Fai

攝影者: Michael Tsang

攝影者: Raymond Ng

攝影者: Ryan Tan

攝影者: Sam Lau

攝影者: Tang Moon Cheung

攝影者: Thomas Lam

攝影者: Wilson Mak

攝影者: Clement Chung

攝影者: Jimmy Cheng

攝影者: Jonathan Lau

攝影者: Keith Shiu

攝影者: Kelvin Fu

攝影者: Kwok Yun Fai

攝影者: Michael Tsang

攝影者: Raymond Ng

攝影者: Ryan Tan

攝影者: Sam Lau

攝影者: Tang Moon Cheung

攝影者: Thomas Lam

攝影者: Wilson Mak

攝影者: Clement Chung

攝影者: Jimmy Cheng

攝影者: Jonathan Lau

攝影者: Keith Shiu

攝影者: Kelvin Fu

攝影者: Kwok Yun Fai

攝影者: Michael Tsang

攝影者: Raymond Ng

攝影者: Ryan Tan

攝影者: Sam Lau

攝影者: Tang Moon Cheung

攝影者: Thomas Lam

攝影者: Wilson Mak

攝影者: Clement Chung

攝影者: Jimmy Cheng

攝影者: Jonathan Lau

攝影者: Keith Shiu

攝影者: Kelvin Fu

攝影者: Kwok Yun Fai

攝影者: Michael Tsang

攝影者: Raymond Ng

攝影者: Sam Lau

攝影者: Thomas Lam

攝影者: Wilson Mak

攝影者: Clement Chung

攝影者: Jimmy Cheng

攝影者: Jonathan Lau

攝影者: Keith Shiu

攝影者: Kelvin Fu

攝影者: Kwok Yun Fai

攝影者: Michael Tsang

攝影者: Raymond Ng

攝影者: Sam Lau

攝影者: Thomas Lam

攝影者: Wilson Mak

攝影者: Clement Chung

攝影者: Jimmy Cheng

攝影者: Jonathan Lau

攝影者: Keith Shiu

攝影者: Kelvin Fu

攝影者: Kwok Yun Fai

攝影者: Michael Tsang

攝影者: Raymond Ng

攝影者: Sam Lau

攝影者: Thomas Lam

攝影者: Wilson Mak

攝影者: Clement Chung

攝影者: Jimmy Cheng

攝影者: Jonathan Lau

攝影者: Keith Shiu

攝影者: Kelvin Fu

攝影者: Kwok Yun Fai

攝影者: Michael Tsang

攝影者: Raymond Ng

攝影者: Sam Lau

攝影者: Thomas Lam

攝影者: Wilson Mak

攝影者: Clement Chung

攝影者: Jimmy Cheng

攝影者: Jonathan Lau

攝影者: Keith Shiu

攝影者: Kelvin Fu

攝影者: Michael Tsang

攝影者: Raymond Ng

攝影者: Sam Lau

攝影者: Thomas Lam

攝影者: Wilson Mak

攝影者: Clement Chung

攝影者: Jimmy Cheng

攝影者: Jonathan Lau

攝影者: Keith Shiu

攝影者: Kelvin Fu

攝影者: Michael Tsang

攝影者: Raymond Ng

攝影者: Sam Lau

攝影者: Thomas Lam

攝影者: Wilson Mak

攝影者: Clement Chung

攝影者: Jimmy Cheng

攝影者: Jonathan Lau

攝影者: Keith Shiu

攝影者: Kelvin Fu

攝影者: Michael Tsang

攝影者: Raymond Ng

攝影者: Sam Lau

攝影者: Wilson Mak

攝影者: Clement Chung

攝影者: Jimmy Cheng

攝影者: Keith Shiu

攝影者: Kelvin Fu

攝影者: Michael Tsang

攝影者: Raymond Ng

攝影者: Sam Lau

攝影者: Wilson Mak

攝影者: Clement Chung

攝影者: Jimmy Cheng

攝影者: Kelvin Fu

攝影者: Michael Tsang

攝影者: Raymond Ng

攝影者: Sam Lau

攝影者: Clement Chung

攝影者: Jimmy Cheng

攝影者: Kelvin Fu

攝影者: Michael Tsang

攝影者: Raymond Ng

攝影者: Sam Lau

攝影者: Jimmy Cheng

攝影者: Kelvin Fu

攝影者: Michael Tsang

攝影者: Raymond Ng

攝影者: Sam Lau

攝影者: Jimmy Cheng

攝影者: Kelvin Fu

攝影者: Michael Tsang

攝影者: Raymond Ng

攝影者: Sam Lau

攝影者: Jimmy Cheng

攝影者: Kelvin Fu

攝影者: Michael Tsang

攝影者: Raymond Ng

攝影者: Sam Lau