HKSPA 香港運動攝影協會

為更有效地推廣運動攝影

Copyright © 2004 - 2020 Hong Kong Sports Photography Association All rights reserved

> > > 二零一一年六月十一至十二日 - 第5屆香港體育舞蹈節-2011中國體育舞蹈公開系列賽香港站

攝影者: Jimmy Cheng

攝影者: Gabriel Chan

攝影者: Kwok Yun Fai

攝影者: Jimmy Cheng

攝影者: Adrian Lee

攝影者: Ryan Tan

攝影者: Adrian Lee

攝影者: Mok Peng Lam

攝影者: Frank Tsang

攝影者: Wilson Mak

攝影者: Adrian Lee

攝影者: Philip Mok

攝影者: Frank Tsang

攝影者: Kwok Yun Fai

攝影者: Keith Shiu

攝影者: Ng Wai Kin

攝影者: Kwok Yun Fai

攝影者: Dennis Wong

攝影者: Raymond Ng

攝影者: Tse Chi Kin

攝影者: Adrian Lee

攝影者: Andy Lai

攝影者: Bobby Ma

攝影者: Clement Chung

攝影者: Dennis Wong

攝影者: Frank Tsang

攝影者: Gabriel Chan

攝影者: Ip Ngai Leung

攝影者: James Ip

攝影者: Jimmy Cheng

攝影者: Keith Shiu

攝影者: Kwok Yun Fai

攝影者: Leung Chee Cheung

攝影者: Mok Peng Lam

攝影者: Ng Wai Kin

攝影者: Philip Mok

攝影者: Raymond Ng

攝影者: Richard Yim

攝影者: Rod Li

攝影者: Ryan Tan

攝影者: Sam Lau

攝影者: Tse Chi Kin

攝影者: Wilson Mak

攝影者: Adrian Lee

攝影者: Andy Lai

攝影者: Bobby Ma

攝影者: Clement Chung

攝影者: Dennis Wong

攝影者: Frank Tsang

攝影者: Gabriel Chan

攝影者: Ip Ngai Leung

攝影者: James Ip

攝影者: Jimmy Cheng

攝影者: Keith Shiu

攝影者: Kwok Yun Fai

攝影者: Leung Chee Cheung

攝影者: Mok Peng Lam

攝影者: Philip Mok

攝影者: Raymond Ng

攝影者: Richard Yim

攝影者: Rod Li

攝影者: Ryan Tan

攝影者: Sam Lau

攝影者: Tse Chi Kin

攝影者: Wilson Mak

攝影者: Adrian Lee

攝影者: Andy Lai

攝影者: Bobby Ma

攝影者: Clement Chung

攝影者: Dennis Wong

攝影者: Frank Tsang

攝影者: Gabriel Chan

攝影者: Ip Ngai Leung

攝影者: James Ip

攝影者: Jimmy Cheng

攝影者: Keith Shiu

攝影者: Kwok Yun Fai

攝影者: Leung Chee Cheung

攝影者: Mok Peng Lam

攝影者: Ng Wai Kin

攝影者: Philip Mok

攝影者: Raymond Ng

攝影者: Richard Yim

攝影者: Rod Li

攝影者: Ryan Tan

攝影者: Sam Lau

攝影者: Tse Chi Kin

攝影者: Wilson Mak

攝影者: Adrian Lee

攝影者: Andy Lai

攝影者: Bobby Ma

攝影者: Clement Chung

攝影者: Dennis Wong

攝影者: Frank Tsang

攝影者: Gabriel Chan

攝影者: Ip Ngai Leung

攝影者: James Ip

攝影者: Jimmy Cheng

攝影者: Keith Shiu

攝影者: Kwok Yun Fai

攝影者: Leung Chee Cheung

攝影者: Mok Peng Lam

攝影者: Ng Wai Kin

攝影者: Philip Mok

攝影者: Raymond Ng

攝影者: Richard Yim

攝影者: Rod Li

攝影者: Ryan Tan

攝影者: Sam Lau

攝影者: Tse Chi Kin

攝影者: Wilson Mak

攝影者: Adrian Lee

攝影者: Andy Lai

攝影者: Bobby Ma

攝影者: Clement Chung

攝影者: Dennis Wong

攝影者: Frank Tsang

攝影者: Gabriel Chan

攝影者: Ip Ngai Leung

攝影者: James Ip

攝影者: Jimmy Cheng

攝影者: Keith Shiu

攝影者: Kwok Yun Fai

攝影者: Leung Chee Cheung

攝影者: Mok Peng Lam

攝影者: Ng Wai Kin

攝影者: Philip Mok

攝影者: Raymond Ng

攝影者: Richard Yim

攝影者: Rod Li

攝影者: Ryan Tan

攝影者: Sam Lau

攝影者: Tse Chi Kin

攝影者: Wilson Mak

攝影者: Adrian Lee

攝影者: Andy Lai

攝影者: Bobby Ma

攝影者: Clement Chung

攝影者: Dennis Wong

攝影者: Frank Tsang

攝影者: Gabriel Chan

攝影者: Ip Ngai Leung

攝影者: James Ip

攝影者: Jimmy Cheng

攝影者: Keith Shiu

攝影者: Kwok Yun Fai

攝影者: Leung Chee Cheung

攝影者: Mok Peng Lam

攝影者: Ng Wai Kin

攝影者: Philip Mok

攝影者: Raymond Ng

攝影者: Richard Yim

攝影者: Rod Li

攝影者: Ryan Tan

攝影者: Sam Lau

攝影者: Tse Chi Kin

攝影者: Wilson Mak

攝影者: Adrian Lee

攝影者: Andy Lai

攝影者: Bobby Ma

攝影者: Clement Chung

攝影者: Dennis Wong

攝影者: Frank Tsang

攝影者: Gabriel Chan

攝影者: Ip Ngai Leung

攝影者: James Ip

攝影者: Jimmy Cheng

攝影者: Keith Shiu

攝影者: Kwok Yun Fai

攝影者: Leung Chee Cheung

攝影者: Mok Peng Lam

攝影者: Ng Wai Kin

攝影者: Philip Mok

攝影者: Raymond Ng

攝影者: Richard Yim

攝影者: Rod Li

攝影者: Ryan Tan

攝影者: Sam Lau

攝影者: Tse Chi Kin

攝影者: Wilson Mak

攝影者: Adrian Lee

攝影者: Bobby Ma

攝影者: Clement Chung

攝影者: Dennis Wong

攝影者: Frank Tsang

攝影者: Gabriel Chan

攝影者: Ip Ngai Leung

攝影者: James Ip

攝影者: Jimmy Cheng

攝影者: Keith Shiu

攝影者: Kwok Yun Fai

攝影者: Leung Chee Cheung

攝影者: Mok Peng Lam

攝影者: Ng Wai Kin

攝影者: Philip Mok

攝影者: Raymond Ng

攝影者: Richard Yim

攝影者: Rod Li

攝影者: Ryan Tan

攝影者: Sam Lau

攝影者: Tse Chi Kin

攝影者: Wilson Mak

攝影者: Adrian Lee

攝影者: Bobby Ma

攝影者: Clement Chung

攝影者: Dennis Wong

攝影者: Frank Tsang

攝影者: Gabriel Chan

攝影者: Ip Ngai Leung

攝影者: James Ip

攝影者: Jimmy Cheng

攝影者: Keith Shiu

攝影者: Kwok Yun Fai

攝影者: Leung Chee Cheung

攝影者: Mok Peng Lam

攝影者: Ng Wai Kin

攝影者: Philip Mok

攝影者: Raymond Ng

攝影者: Richard Yim

攝影者: Rod Li

攝影者: Ryan Tan

攝影者: Sam Lau

攝影者: Tse Chi Kin

攝影者: Wilson Mak

攝影者: Adrian Lee

攝影者: Bobby Ma

攝影者: Clement Chung

攝影者: Dennis Wong

攝影者: Frank Tsang

攝影者: Gabriel Chan

攝影者: Ip Ngai Leung

攝影者: James Ip

攝影者: Jimmy Cheng

攝影者: Keith Shiu

攝影者: Kwok Yun Fai

攝影者: Leung Chee Cheung

攝影者: Mok Peng Lam

攝影者: Ng Wai Kin

攝影者: Philip Mok

攝影者: Raymond Ng

攝影者: Richard Yim

攝影者: Rod Li

攝影者: Ryan Tan

攝影者: Sam Lau

攝影者: Tse Chi Kin

攝影者: Wilson Mak

攝影者: Adrian Lee

攝影者: Bobby Ma

攝影者: Clement Chung

攝影者: Dennis Wong

攝影者: Frank Tsang

攝影者: Gabriel Chan

攝影者: Ip Ngai Leung

攝影者: James Ip

攝影者: Jimmy Cheng

攝影者: Keith Shiu

攝影者: Kwok Yun Fai

攝影者: Leung Chee Cheung

攝影者: Mok Peng Lam

攝影者: Ng Wai Kin

攝影者: Philip Mok

攝影者: Raymond Ng

攝影者: Richard Yim

攝影者: Rod Li

攝影者: Ryan Tan

攝影者: Tse Chi Kin

攝影者: Wilson Mak

攝影者: Adrian Lee

攝影者: Bobby Ma

攝影者: Clement Chung

攝影者: Dennis Wong

攝影者: Frank Tsang

攝影者: Gabriel Chan

攝影者: James Ip

攝影者: Jimmy Cheng

攝影者: Keith Shiu

攝影者: Kwok Yun Fai

攝影者: Leung Chee Cheung

攝影者: Mok Peng Lam

攝影者: Philip Mok

攝影者: Raymond Ng

攝影者: Richard Yim

攝影者: Rod Li

攝影者: Ryan Tan

攝影者: Tse Chi Kin

攝影者: Wilson Mak

攝影者: Adrian Lee

攝影者: Clement Chung

攝影者: Dennis Wong

攝影者: Frank Tsang

攝影者: Gabriel Chan

攝影者: James Ip

攝影者: Jimmy Cheng

攝影者: Keith Shiu

攝影者: Kwok Yun Fai

攝影者: Leung Chee Cheung

攝影者: Mok Peng Lam

攝影者: Philip Mok

攝影者: Raymond Ng

攝影者: Richard Yim

攝影者: Rod Li

攝影者: Ryan Tan

攝影者: Tse Chi Kin

攝影者: Wilson Mak

攝影者: Adrian Lee

攝影者: Clement Chung

攝影者: Dennis Wong

攝影者: Frank Tsang

攝影者: Gabriel Chan

攝影者: James Ip

攝影者: Jimmy Cheng

攝影者: Keith Shiu

攝影者: Kwok Yun Fai

攝影者: Leung Chee Cheung

攝影者: Mok Peng Lam

攝影者: Philip Mok

攝影者: Raymond Ng

攝影者: Richard Yim

攝影者: Rod Li

攝影者: Ryan Tan

攝影者: Tse Chi Kin

攝影者: Wilson Mak

攝影者: Adrian Lee

攝影者: Clement Chung

攝影者: Dennis Wong

攝影者: Frank Tsang

攝影者: Gabriel Chan

攝影者: James Ip

攝影者: Jimmy Cheng

攝影者: Keith Shiu

攝影者: Kwok Yun Fai

攝影者: Leung Chee Cheung

攝影者: Mok Peng Lam

攝影者: Philip Mok

攝影者: Raymond Ng

攝影者: Richard Yim

攝影者: Rod Li

攝影者: Ryan Tan

攝影者: Tse Chi Kin

攝影者: Wilson Mak

攝影者: Adrian Lee

攝影者: Clement Chung

攝影者: Dennis Wong

攝影者: Frank Tsang

攝影者: Gabriel Chan

攝影者: James Ip

攝影者: Jimmy Cheng

攝影者: Keith Shiu

攝影者: Kwok Yun Fai

攝影者: Leung Chee Cheung

攝影者: Mok Peng Lam

攝影者: Philip Mok

攝影者: Raymond Ng

攝影者: Richard Yim

攝影者: Rod Li

攝影者: Ryan Tan

攝影者: Tse Chi Kin

攝影者: Wilson Mak

攝影者: Clement Chung

攝影者: Dennis Wong

攝影者: Frank Tsang

攝影者: Gabriel Chan

攝影者: James Ip

攝影者: Jimmy Cheng

攝影者: Keith Shiu

攝影者: Kwok Yun Fai

攝影者: Leung Chee Cheung

攝影者: Mok Peng Lam

攝影者: Philip Mok

攝影者: Raymond Ng

攝影者: Richard Yim

攝影者: Rod Li

攝影者: Ryan Tan

攝影者: Tse Chi Kin

攝影者: Wilson Mak

攝影者: Clement Chung

攝影者: Dennis Wong

攝影者: Frank Tsang

攝影者: Gabriel Chan

攝影者: James Ip

攝影者: Jimmy Cheng

攝影者: Keith Shiu

攝影者: Kwok Yun Fai

攝影者: Leung Chee Cheung

攝影者: Mok Peng Lam

攝影者: Philip Mok

攝影者: Raymond Ng

攝影者: Richard Yim

攝影者: Ryan Tan

攝影者: Tse Chi Kin

攝影者: Wilson Mak

攝影者: Clement Chung

攝影者: Dennis Wong

攝影者: Frank Tsang

攝影者: Gabriel Chan

攝影者: James Ip

攝影者: Jimmy Cheng

攝影者: Keith Shiu

攝影者: Kwok Yun Fai

攝影者: Leung Chee Cheung

攝影者: Philip Mok

攝影者: Raymond Ng

攝影者: Richard Yim

攝影者: Tse Chi Kin

攝影者: Wilson Mak

攝影者: Clement Chung

攝影者: Dennis Wong

攝影者: Frank Tsang

攝影者: Gabriel Chan

攝影者: Kwok Yun Fai

攝影者: Philip Mok

攝影者: Raymond Ng

攝影者: Wilson Mak

攝影者: Clement Chung

攝影者: Dennis Wong

攝影者: Frank Tsang

攝影者: Gabriel Chan

攝影者: James Ip

攝影者: Jimmy Cheng

攝影者: Kwok Yun Fai

攝影者: Philip Mok

攝影者: Raymond Ng

攝影者: Wilson Mak

攝影者: Clement Chung

攝影者: Dennis Wong

攝影者: Gabriel Chan

攝影者: James Ip

攝影者: Jimmy Cheng

攝影者: Kwok Yun Fai

攝影者: Philip Mok

攝影者: Raymond Ng

攝影者: Wilson Mak

攝影者: Clement Chung

攝影者: Dennis Wong

攝影者: Gabriel Chan

攝影者: James Ip

攝影者: Jimmy Cheng

攝影者: Kwok Yun Fai

攝影者: Philip Mok

攝影者: Raymond Ng

攝影者: Wilson Mak

攝影者: Clement Chung

攝影者: Dennis Wong