HKSPA 香港運動攝影協會

為更有效地推廣運動攝影

Copyright © 2004 - 2021 Hong Kong Sports Photography Association All rights reserved

> > > 二零一三年八月十一日 - 2013 中國全國標準舞及拉丁舞大賽 - 香港站

攝影者: Richard Yim

攝影者: David Ng

攝影者: Siu Chiu Shek

攝影者: David Ng

攝影者: Clement Chung

攝影者: Richard Yim

攝影者: Clement Chung

攝影者: Richard Yim

攝影者: David Ng

攝影者: Clement Chung

攝影者: Richard Yim

攝影者: Clement Chung

攝影者: David Ng

攝影者: Clement Chung

攝影者: Richard Yim

攝影者: Bobby Ma

攝影者: David Ng

攝影者: David Ng

攝影者: David Ng

攝影者: David Ng

攝影者: David Ng

攝影者: David Ng

攝影者: David Ng

攝影者: Richard Yim

攝影者: Richard Yim

攝影者: Clement Chung

攝影者: Clement Chung

攝影者: Clement Chung

攝影者: Richard Yim

攝影者: Siu Chiu Shek

攝影者: Clement Chung

攝影者: Clement Chung

攝影者: Richard Yim

攝影者: David Ng

攝影者: Richard Yim

攝影者: David Ng

攝影者: Richard Yim

攝影者: Richard Yim

攝影者: Richard Yim

攝影者: David Ng

攝影者: Richard Yim

攝影者: David Ng

攝影者: David Ng

攝影者: Richard Yim

攝影者: David Ng

攝影者: Richard Yim

攝影者: David Ng

攝影者: Richard Yim

攝影者: David Ng

攝影者: Richard Yim

攝影者: David Ng

攝影者: David Ng

攝影者: David Ng

攝影者: David Ng

攝影者: David Ng

攝影者: David Ng

攝影者: David Ng

攝影者: David Ng

攝影者: David Ng

攝影者: David Ng

攝影者: David Ng

攝影者: David Ng

攝影者: David Ng

攝影者: David Ng

攝影者: David Ng

攝影者: Siu Chiu Shek

攝影者: David Ng

攝影者: David Ng

攝影者: David Ng

攝影者: David Ng

攝影者: David Ng

攝影者: David Ng

攝影者: David Ng

攝影者: Clement Chung

攝影者: Siu Chiu Shek

攝影者: Siu Chiu Shek

攝影者: Richard Yim

攝影者: Bobby Ma

如各位有興趣加入本會為推動運動攝影文化、推廣香港本地運動出一分力的話,請下載及填妥入會表格,連同半身証件相片一張電郵至本會member@hkspa.org

香港運動攝影協會
通訊地址:九龍彌敦道610號荷李活商業中心1519室
電  話:2793 4535